Přijímací řízení

Vážení zájemci o studium,

v novém školním roce 2021/2022 může naše škola přijmout do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium až 30 žáků, tj. 2 třídy po 15 žácích.

Vypisujeme 2. kolo přijímacích zkoušek

Podrobnosti o druhém kole přijímacích zkoušek na naší škole najdete zde.


NOVINKA: Výsledky 2. kola

Výsledky 2. kola přijímacích zkoušek


Postup v případě neúspěchu

Vzhledem k tomu, že žáci podávají většinou dvě přihlášky na střední školu, se v případě přijetí žáků na obě školy dále tito žáci rozhodují, na kterou školu podají zápisový lístek. Po uplynutí desetidenní lhůty pro odevzdání zápisového lístku školy samy v tzv. autoremeduře provádějí v případě uvolněných míst opravná rozhodnutí na základě odvolání nepřijatých žáků, resp. jejich zákonných zástupců.
Je tedy velká šance, že žáci, původně nepřijatí, v tomto školním opravném řízení uspějí.

Pokud školy po uzavření 1. kola přijímacího řízení nejsou naplněny, vyhlašují další kola přijímacího řízení. Je proto důležité sledovat webové stránky školy, kde se vždy aktuální informace objevují.

Zde najdete podrobné informace včetně návodu, jak psát odvolání.
Protože se vzhledem k nedobré situaci v naší zemi ohledně Covid19 musí neustále měnit podmínky i přijímacích zkoušek, prosíme vás, abyste sledovali aktuální změny na oficiální stránce MŠMT: Jednotná přijímací zkouška
Změny na této stránce byly provedeny: 19. 5. 2021


NOVINKA: Výsledky 1. kola

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek


NOVINKA: Duplicitní zkoušky na jedné škole – náhradní termín

Dodatek MŠMT, č.j.: MSMT-4337/2021-8, XIX.
Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Datum 1. řádného termínu JPZ: 3. květen 2021
Datum 2. řádného termínu JPZ: 4. květen 2021
Náhradní termín JPZ a školní PZ: 2. a 3. červen 2021


NOVINKA: Sobotní přípravné kurzy k přijímačkám

V termínech 27. 2., 13. 3., 27. 3. a 10. 4. 2021 se od 9:00 do 12:00 sejdeme (sice jen online) se zájemci o studium na naší škole. První sobotu věnujeme matematice, 13. 3. si společně zopakujeme český jazyk, 27. 3. opět matematika a ve čtvrtém setkání se vrátíme k českému jazyku.

Kdo tyto kurzy povede? Budou se vám věnovat naši studenti společně s vyučujícím(i).
Jak se na kurz můžete přihlásit? Napište nám e-mail na naši adresu prijimacky(zavinac)gymhorice.cz.
Kolik máme času na poslání e-mailu? Nejlépe co nejdřív, nejpozději 26. 2. 2021.
V pátek 26. 2. vám na tento e-mail odpovíme a napíšeme vám instrukce, jak se do prostředí Teams přihlásit. 🙂


MŠMT 30. listopadu 2020 vydalo tiskovou zprávu o průběhu přijímacích a maturitních zkoušek.

Přihlášky ke studiu je třeba do školy doručit do 1. března 2021. Doporučujeme podat přihlášku s předstihem (poštou nebo osobně v kanceláři školy). Přihlášky zaslané poštou je třeba potvrdit razítkem základní školy. Přihlášky dodané osobně nemusí mít razítko základní školy, zkontrolujeme je zde podle originálu vysvědčení.

Údaje, které budete potřebovat k vyplnění přihlášky:

Název školy: Hořické gymnázium
Adresa: Blahoslavova 2105, 508 01 Hořice
Obor: 79-41-K/41 Gymnázium
Forma studia: denní
 

Součástí přihlášky je doporučení školského poradenského zařízení pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.
Pozvánku k přijímacímu pohovoru v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitelka školy uchazeči po obdržení jeho přihlášky ke studiu.

 

Výsledky přijímacího řízení
Ředitelka školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení pod registračním číslem nejdříve 19. května 2021 a nejpozději 21. května  2021, v náhradním termínu nejdříve 14. června a nejpozději 16. června. 2021.
Rozhodnutí o přijetí se uchazeči nezasílá.
Uchazeč, který vyhoví podmínkám přijímacího řízení, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na dané škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. 2. června (případně 3. či 4. června – podle data zveřejnění výsledků ).

 

Rozhodnutí o nepřijetí bude uchazečům zasláno poštou.
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Pro odvolací řízení bylo stanoveno jedno volné místo.

 

Termíny, obsah a kritéria hodnocení dalších kol přijímacího řízení
Druhé kolo přijímacího řízení bude vypsáno pouze v případě, nebude-li v 1. kole přijímacího řízení naplněna kapacita prvního ročníku. Uchazeč v přihlášce do 2. kola přijímacího řízení uvádí pouze jednu školu. Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna až po uzavření 1. kola, nejpozději k datu vyhlášení dalšího kola. Přijímací zkouška se pak případně bude konat nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola.

 

Přijímací zkoušky – 1. kolo:
Jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ):
1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky – 3.  5. 2021
2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky – 4. 5. 2021

 

Školní přijímací zkoušky: NOVĚ podle termínu konání JPZ – 3. 5. 2021, nebo 4. 5. 2021– vstupní pohovor

 

Náhradní termín 2. 6. 20213. 6. 2021

Vyhlášení výsledků náhradního termínu přijímacího řízení: 14. – 16. 6. 2021

Nejzazší termín pro odevzdání zápisových lístků z náhradního termínu: 28. – 30. 6. 2021 (podle data zveřejnění výsledků přijímacího řízení)

Podrobnosti o kritériích přijímacího řízení

 

Mgr. Šárka Šandová, ředitelka školy
31. 3. 2021