Filosofie školy

 • Každý člověk chce být v životě šťastný a šťastný člověk je velkým přínosem nejen pro své okolí, ale také pro širší společnost. Trvalé štěstí člověku přináší vědomí vlastní hodnoty a užitečnosti. To je podmíněno pouze přesným věděním o jeho místě ve světě. Toto vědění, které člověka začleňuje do většího celku, mu ukazuje jeho prospěšnost a nezastupitelnou úlohu ve vývoji světa. Pak si je takový člověk vědomý své role a své odpovědnosti, začne zlepšovat sám sebe a plnohodnotný život, jehož smysl pochopí, jej následně naplní trvalou radostí.
 • Záměrem Hořického gymnázia je umožnit žákům harmonický rozvoj osobnosti a pomoci jim v jejich životní cestě za poznáním. Vzdělání chápeme jako komplexní proces, neboť člověka utvářejí nejen jeho vědomosti, ale i prožitky, vlastní zkušenosti, tvořivé a praktické činnosti. Důležitý je pro nás celý proces učení, nejen jeho výsledek.
 • Přejeme si, aby si žáci udrželi či znovu nalezli touhu po poznávání a radost z objevování. Chceme učit žáky věcem potřebným a do procesu učení si přejeme vnést lehkost a plynulost.
 • Každý člověk si přináší na tento svět určité schopnosti nebo předpoklady pro ně, každý má své vlastní nadání, talent. Pomáháme studentům jejich talent nejen objevit, ale také rozvíjet.
 • Poznáváním přírodních zákonitostí, které jsou neměnné a ovlivňují veškeré dění, objevujeme společně s žáky fungování světa. Vedeme je k samostatnému myšlení a k utváření vlastního názoru na smysl života a lidské existence.
 • Snažíme se, aby si žáci byli vědomi vlastní odpovědnosti jak za své vzdělání, tak za své myšlení, mluvení a jednání, neboť tím, jak myslíme, mluvíme a jednáme v současnosti, tvoříme naši budoucnost.
 • Jde nám též o rozvoj morálních hodnot a ctností, jež se projevují navenek např. slušností, ohleduplností, poctivostí, otevřeností, soucitem, vzájemnou pomocí apod.
 • Společně s žáky obnovujeme a posilujeme naše národní tradice a zvyky a kultivujeme mateřskou řeč. Dobrá znalost minulosti a výchova k zdravému vlastenectví při vědomí hodnot jiných národů je předpokladem pochopení odlišností a vzájemného respektu. Proto podporujeme a umožňujeme také poznávání ostatních zemí a kultur.
 • Výukou a pobytem ve „škole v přírodě“ rozvíjíme u žáků správné návyky a rytmy. Střídání praktických činností s prací intelektuální, dostatek pohybu a pobyt na čerstvém vzduchu jsou pro nás nepostradatelné aspekty zdravého života. Snažíme se žáky propojovat s přírodou a tím je uvádět do souladu s rytmickými přírodními cykly.
 • Podporujeme aktivitu, tvořivost a spolupráci v kolektivu, ne pasivní přejímání a soutěživost. Nechceme překonávat ostatní, ale sami sebe.
 • Samozřejmostí je pro nás příjemné prostředí, vzájemný respekt a úcta.
 • Učitele vidíme jako průvodce a pomocníka s přirozenou autoritou, která vyplývá z jeho osobnostních kvalit.
 • Školu bereme jako živý organismus, který se stále vyvíjí. Na utváření podoby školy se podílejí žáci, učitelé, rodiče i další příznivci z řad odborné i široké veřejnosti.
 • Při tvorbě školy se inspirujeme školami podobného zaměření (Reálným gymnáziem Přírodní škola, Trojským gymnáziem aj.), vycházíme z názorů filosofů, psychologů, sociologů a jiných osobností, které se výchově a vzdělávání věnovaly, z názorů pedagogů různých typů škol, rodičů a žáků. Oporou jsou nám velkou měrou také vlastní názory a zkušenosti z mnohaleté práce ve školství.

 

Škola je otevřena všem zájemcům o studium, pokud splňují podmínky k přijetí. Součástí podmínek je rovněž přijetí výše uvedených principů.