Školská rada

Školská rada

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
 
Rada školy v Hořickém gymnáziu je složena ze tří členů, jednoho jmenuje zřizovatel školy, jeden je volený z řad pedagogických pracovníků a jeden je volený ze zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých studentů.  Funkční období rady jsou tři roky.
 

Do zápisů z jednotlivých schůzek je možné nahlédnout v kanceláři školy.

Ve volbách, konaných 3. 6. 2021, byla za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé studenty zvolena paní Petra Kopecká.

Na poradě 2. 6. 2021 učitelského sboru byla zvolena paní Helena Trkalová jako zástupce pedagogických pracovníků školy.

Od 16. 6. 2021 jsou jejími členy:

 • Petra Kopecká, email: skolskarada(zavinac)gymhorice.cz – zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých studentů
 • Helena Trkalová -zástupce pedagogů
 • Jiří Slezák – zástupce zřizovatelů školy