FAQ – Na co se nás často ptáte?

V čem je vaše škola jiná?

V celoročním plánu akcí máme spoustu projektů, ve kterých vyrazíme na nějakou vzdělávací akci mimo školu (divadlo, výstava, vědecká knihovna, učení v terénu aj.), nebo zůstáváme ve škole a učíme se formou praktických cvičení např. z biologie, chemie, fyziky a pracujeme na vlastním/skupinovém projektu (divadlo, film, odborné práce) apod.
Zavádíme lektorské praxe, při nichž se studenti učí od sebe navzájem. Žák si připraví své téma z nějakého předmětu a vyučuje ve své třídě nebo jiné třídě/jiném ročníku. Chceme přejít i k učení ve vybrané základní škole. Při přípravě na tyto praxe naši učitelé žákům pomáhají.
Každý rok vyjíždíme na expedice. Žáci společně s učiteli vybírají témata a lokalitu, expedici připravují a následně také veřejně vyhodnocují.
Žáci se zapojují do různých prospěšných činností a pomáhají tam, kde je třeba. Jsme například propojeni s místními základními školami, městskou knihovnou, mateřskými školkami, dobrovolnickými organizacemi apod. Chystáme se navázat spolupráci s místním sociálním ústavem, domovem důchodců, hospicem,  a kluby,…
Záleží nám na místě, kde žijeme, a na vztazích mezi lidmi v něm.
(Více viz filosofiehodnoty školy.)

V čem se výuka liší od klasického gymnázia?

Chceme, aby žáci sami přebírali zodpovědnost za své vzdělání a aby si chuť poznávat udrželi. Výuka není tolik odtržená od běžného života, snažíme se o partnerský vztah mezi učiteli a žáky. Ve třídách je méně žáků a ti se daleko aktivněji zapojují do všech činností. Učitele vidíme jako průvodce a pomocníka s přirozenou autoritou, která vyplývá z jeho osobnostních kvalit.

Jaký je maximální počet žáků v jedné třídě?

Vidíme smysluplnou práci, když žáci pracují v menších kolektivech. Nastavili jsme si hranice v rozmezí 15 až 20 žáků v jedné třídě. Zároveň se snažíme, aby se všechny třídy v různých projektech co nejvíce přirozeně provazovaly.

Můžu vám nějak finančně pomoci?

Ano, číslo účtu školy je na našich webových stránkách (sekce Informace o škole).

Kdo u vás učí?

Složení pedagogického sboru najdete v sekci Pedagogický sbor.

Mohu přestoupit do vaší školy i během školního roku?

Ano, je to možné. Stačí nás kontaktovat.

Konají se na vaší škole přijímací zkoušky?

Ano, přijímací zkoušky se konají, sledujte informace v sekci Přijímací řízení.

Jaký je u vás systém hodnocení, známkování, písemky a podobně?

V češtině, cizích jazycích a matematice hodnotíme klasicky, v dějepise, zeměpise, biologii, chemii, fyzice, geologii a základech společenských věd máme zavedený podmínkový systém hodnocení s možností využití kreditů (něco jako žolík, který se uděluje za mimořádnou činnost a nahrazuje jednu podmínku). Podmínky jsou dopředu známé, studenti dostávají jejich seznam na začátku školního roku. Více ve Školním řádu.

Proč bych neměl dát přednost spíš některé ze zavedených státních škol?

Pročtěte si na našich stránkách filosofii školy a metody výuky a zvažte sami, co je pro vás důležité.

Na vašem webu není ani slovo o Bohu. Zapomněli jste na něj?

Nezapomněli, ale myslíme si, že názor na fungování světa je osobní věcí každého člověka.

Je pevně daná výše školného?

O výši školného se dozvíte v Informacích o studiu. Sourozenci a žáci ze sociálně slabších rodin mohou platit školné snížené. Rádi bychom také postupně zavedli princip donátorství či mecenášství, kdy například formou vyšší splátky školného lze částečně přispět na školné jinému žákovi. U nás tenhle způsob solidarity zatím rozšířený není, ve světě už se objevuje. Tuhle myšlenku najdeme také u J. A. Komenského.

Je možné získat nějakou formu stipendia?

Výhledově počítáme s udělováním různých typů stipendií.

Jak je škola vybavená?

Učebny jsou vybaveny školním nábytkem a pomůckami, zřídili jsme počítačovou učebnu a hudebnu, v hodinách pracujeme s výpočetní a promítací technikou; ve škole je dále k dispozici školní knihovna/klubovna, kuchyňka, stůl na ping-pong. Myslíme si, že materiální vybavení není ve škole to nejpodstatnější. Nechceme jen sedět v lavicích, ale učíme se i mimo školní budovu – v přírodě, v knihovnách, na výjezdech. Některé pomůcky si mohou studenti vyrábět sami (např. biologické preparáty, fyzikální pomůcky atd.). Dnes už také existuje celá řada výborných výukových programů a je třeba tyhle programy začlenit i do škol. Svět se mění rychle, školy na změny reagují pomalu. Nemusíme být vyučováni pouze někým jiným, měli bychom se naučit učit se i sami.

Připraví mě škola dostatečně na státní maturitu a přijímačky na VŠ?

Každá škola se musí samozřejmě držet RVP pro gymnázia (Rámcový vzdělávací program) a má vlastní ŠVP (Školní vzdělávací program). Všichni žáci proto musí získat kompetence, které RVP předepisuje, a budou stejně dobře připraveni ke státní maturitě i k přijímacím zkouškám na vysoké školy.

Využívá škola sportovní halu Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ?

Ano, v rámci dohody s touto školou používáme její venkovní sportovní areál (zdarma) i sportovní halu.

Zvoní se u vás?

Ne. První rok služba zvonila zvonečkem. Pak jsme zjistili, že nepotřebujeme ani to.

Je pro studenty zajištěno stravování ve školní jídelně?

Ano, dohodli jsme se s jídelnou školy SPŠSK, která je od naší školy asi 200 metrů.

Probíhá výuka také mimo školní budovu?

Ano, je to právě jeden ze zásadních rozdílů proti „běžnému gymnáziu“. Výuka u nás probíhá kdekoliv, v roce 2016 jsme na zahradě školy postavili venkovní učebnu, učíme se na výjezdech, expedici, spolupracujeme s odbornými pracovišti, vysokými školami aj. (viz výše).

Nepohorším si, když přestoupím z osmiletého studia na čtyřleté?

Proč? Výstup z osmiletého a čtyřletého gymnázia je naprosto stejný.

Jste soukromá škola. Lze si u vás zaplatit za maturitu?

Na naší škole si rozhodně maturitu nekoupíte.