Výchovný poradce

Funkci výchovného poradce na naší škole zastává: Mgr. Blanka Dočekalová
Kontakt na výchovného poradce: docekalova@gymhorice.cz
Konzultační hodiny výchovného poradce:
     Pondělí   13:30 – 14:15
     Pátek       8:00 – 9:30
Jiný termín po předchozí dohodě.
 
Poradenské a terapeutické služby na naší škole poskytuje: Mgr. Jana Stuchlíková
Kontakt na tyto služby: terapeut@gymhorice.cz
Konzultační hodiny:
     Pondělí   12:00 – 14:30
 
 

Jak postupovat, má-li žák/žákyně výukové či výchovné obtíže promítající se do školního prostředí?

V případě, že pozorujete jakékoli potíže u Vašeho dítěte spojené se školní prací, je výhodné se v první řadě obrátit na příslušného vyučujícího, třídního učitele, případně výchovného poradce. Ti všichni dobře znají vaše dítě a mohou Vám i jemu účinně pomoci.
Může dojít i k situaci, kdy tyto potíže zjistí u žáka vyučující. V tomto případě informuje škola zákonného zástupce žáka a společně hledají nápravu potíží.

Prvním krokem je tzv. první stupeň podpůrných opatření – Plán pedagogické podpory (PLPP), který může škola poskytovat i bez doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a na neomezenou dobu. Jedná se například o více času na práci, zkrácení zadání, využívání zápisu pomocí PC, preference ústního či písemného zkoušení, individuální podpora k zacílení pozornosti apod. S jeho náplní je seznámen žák, jeho zákonný zástupce a všichni vyučující podílející se na realizaci plánu. Škola úspěšnost opatření zahrnutých v plánu průběžně vyhodnocuje. Pokud na základě uskutečnění opatření popsaných v plánu dojde ke zlepšení situace, škola pokračuje v osvědčeném přístupu po celou dobu, kdy obtíže přetrvávají.

Pokud však tato opatření nepostačují, škola doporučí vyšetření v poradenském zařízení.
Zákonný zástupce si vybere PPP, telefonicky ji kontaktuje, domluví si termín a informuje školu.
Škola vyplní tzv. Sdělení střední školy a zašle vybrané poradně. Zde jsou uvedeny potíže žáka ve vzdělávání, realizovaná podpůrná opatření a návrhy dalších opatření vedoucích ke zlepšení situace.
PPP na základě informací ze školy a vyšetření v poradně vypracuje Doporučení školského poradenského zařízení. Zákonný zástupce, který má zájem o zohlednění žáka na základě vzdělávacích potřeb, zajistí doručení tohoto doporučení škole.
Žáci s tímto doporučením jsou vzděláváni v rámci individualizovaného přístupu (Individuální vzdělávací plán IVP) nebo formou vypracovaného Plánu pedagogické podpory (PLPP), a to po celou dobu trvání obtíží.

U žáků, kteří mají v závěru uvedeno, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami typu zdravotního znevýhodnění či zdravotního postižení, bude, v souvislosti s ukončením doby platnosti Doporučení, zpravidla provedeno kontrolní vyšetření. To by mělo proběhnout v rámci tzv. přechodného období, které činí dva roky. Pro žáky zdravotně postižené je většinou vypracován individuální vzdělávací plán, který je jednou ročně poradnou vyhodnocován, u žáků zdravotně znevýhodněných záleží na míře přetrvávání obtíží, zda je kontrolní vyšetření v poradně školou vyhodnoceno jako potřebné, či zda je dostatečné podporu poskytnout v rámci plánu pedagogické podpory, který vypracuje škola.

 

Strategie předcházení školní neúspěšnosti
Školní neúspěšnost je chápána jako selhání v podmínkách školního vzdělávacího programu nejen špatným prospěchem, ale také vytvářením negativních psychických postojů a emočních stavů ve vztahu k vlastnímu učení, ke vzdělávání, k učitelům a ke škole vůbec.
Strategie škola volí individuálně na základě diagnostiky a zjištěných potřeb žáků. S žáky ohroženými školní neúspěšností pracuje výchovný poradce ve spolupráci se školním metodikem prevence, třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů a žákovými zákonnými zástupci.
Důležité je předcházení této neúspěšnosti. Jedná se o:

 • pravidelnou docházku do školy
 • systematickou přípravu na vyučování
 • plnění zadaných úkolů
 • ověřování získaných znalostí a dovedností
 • propojování s dalšími předměty a jejich aplikace

Školní neúspěch je často spojen s narůstající absencí a následně neplněním povinností žáka ve škole.

 

Žák je ohrožen školním neúspěchem, když:

 • obdrží na vysvědčení dvě a více nedostatečných
 • je nehodnocen ze tří nebo více předmětů
 • dlouhodobě neplní zadané úkoly
 • není připuštěn k maturitní zkoušce
 • neuspěje u maturitní zkoušky ze dvou nebo více předmětů
 • svým chováním a jednáním soustavně porušuje školní řád a hrozí mu podmíněné vyloučení
 

Žák je neúspěšný, když:

 • obdrží na vysvědčení ve druhém pololetí 3 nebo více nedostatečných
 • neuspěje u maturitní zkoušky ani při druhém opravném termínu a nezíská maturitní vysvědčení
 • předčasně ukončí studium
 • je vyloučen ze školy
 

Rizikové faktory pro žáky ohrožené školní neúspěšností

 • nerespektování a neustálé porušování pravidel
 • nesystematická příprava
 • zdravotní problémy
 • přestup z jiné školy (změna ŠVP a stylu práce – podmínkový systém)
 • malá motivace, nedostatečná vůle, malá nebo žádná zodpovědnost
 • žák – cizinec, odlišný rodný jazyk
 • obtížná životní situace
 • chybějící spolupráce se zákonnými zástupci
 

Řešení školní neúspěšnosti
Základem je vzájemná spolupráce všech zúčastněných, kteří mohou se žákem pracovat, pozitivní klima školy, důvěra žáků a zákonných zástupců a aktivní přístup a zájem učitelů o žáky. Učitelé jednotlivých předmětů upozorní na neúspěšnost žáků třídního učitele, ten kontaktuje zákonné zástupce a nabídne osobní setkání s přítomností poradenských pracovníků školy (výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování), žáka a vedení školy.
Je nutná správná diagnostika příčin: analýza žákových možnosti, učebního stylu, vzdělávacích potřeb, osobních postojů ke škole, vzdělávání a učitelům.
Na základě diagnostiky a zjištěných potřeb žáka volíme tato možná opatření:

 • individuální přístup
 • individuální konzultace (jednotliví učitelé)
 • nabídka individuálního či skupinového doučování (např. matematické středeční „dýchání“)
 • vytvoření podpůrného studijního harmonogramu k doplnění a zvládnutí učiva
 • pravidelný kontakt s rodiči žáka (je-li zájem z jejich strany)
 • podpůrné aktivity – akceptování osobního tempa žáka, využití PC, ústní přezkoušení…

Po selhání všech zmíněných opatření je možné požádat o opakování ročníku.
Výchovný poradce vede evidenci žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Učitelé předávají záznamy třídnímu učiteli, který je předává výchovnému poradci.
Podpůrné aktivity a výsledky žáků jsou průběžně vyhodnocovány na pedagogických radách.

 

Blanka Dočekalová, výchovná poradkyně a Lenka Bednářová