Podrobnosti k přijímacímu řízení do 1. ročníku Hořického gymnázia

Školní rok 2020/2021

První kolo přijímacích zkoušek se bude skládat:
1) z jednotné přijímací zkoušky – centrálně zadávané testy z českého jazyka a literatury a z matematiky (Cermat)
2) ze školní přijímací zkoušky – vstupní pohovor

Školní přijímací zkoušky
Vstupní pohovor (15 – 20 minut)
1. Uchazeč prokáže, že má o studium na Hořickém gymnáziu zájem, má vlastní povědomí o systému fungování školy a jejích zvláštnostech, je schopen tento zájem ústně vyjádřit a zdůvodnit.
Uchazeč pohovoří o sobě, o svých zájmech, schopnostech a aktivitách, případně o svých úspěších ve školní i mimoškolní činnosti. Uchazeč by měl být schopen tyto zájmy samostatně prezentovat během vstupního pohovoru a měl by je také doložit: diplomy, fotografiemi, ukázkami vlastní tvorby aj. Konkrétní výstupy a doklady o vlastní činnosti je třeba přinést s sebou.

30 bodů, tj. 30%

2. Uchazeč prokáže schopnost vyjadřovat se samostatně a věcně správně, jeho projev je v souladu s jazykovou normou a se zásadami jazykové kultury.

10 bodů, tj. 10%

Ve druhé oblasti se bude hodnotit:
a) obsahová správnost vyjadřování (2 b)
b) komunikace ve spisovném jazyce (2 b)
c) slovní zásoba (2 b)
d) formulace myšlenek (2 b)
e) plynulost projevu (2 b)

Celkem může uchazeč o studium ve vstupním pohovoru získat 40 bodů, tj. 40 %.

Základní kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2020/2021

výsledek jednotné přijímací zkoušky (ČJL 50 b, Ma 50 b) 100 bodů (50 %)
motivační pohovor (40 b) 40 bodů (40 %)
průměrný prospěch v 1. pol. 8. roč. ZŠ a v 1. pol. 9. roč. ZŠ (10 b) 10 bodů (10 %)

V případě shodného výsledku ze základních kritérií rozhoduje o pořadí lepší součet procentuálního hodnocení za otevřené úlohy z ČJL a z Ma v centrálně zadávaných testech. Po vyhodnocení uvedených parametrů bude vytvořeno a zveřejněno pořadí uchazečů.