Podrobnosti k přijímacímu řízení do 1. ročníku Hořického gymnázia

Školní rok 2021/2022

2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku Hořického gymnázia
termín: 16. června 2021

2. kolo přijímacího řízení zahrnuje:

Vstupní pohovor (20 minut)

Uchazeč nejprve krátce pohovoří o sobě a svých zájmech, objasní svou motivaci ke studiu na Hořickém gymnáziu a prokáže, že má povědomí o fungování školy a jejích zvláštnostech (filosofie školy, podmínkový způsob hodnocení aj.)      [25 bodů]
Uchazeč prokáže schopnost vyjadřovat se samostatně a věcně správně, jeho projev je v souladu s jazykovou normou a se zásadami jazykové kultury.      [10 bodů]

Průměrný prospěch v 1. pol. 8. ročníku ZŠ a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ      [10 bodů]

Vlastní aktivity uchazeče      [5 bodů]
Při přijímání uchazeče se přihlíží k jeho úspěchům v soutěžích v jakémkoli oboru studijním i zájmovém, školním i mimoškolním zálibám a aktivitám (např. práce v dětských skupinách, odborné, umělecké, sportovní aktivity). Uchazeč by měl být schopen tyto zájmy samostatně prezentovat a také doložit: diplomy, fotografiemi, ukázkami vlastní tvorby aj. Konkrétní výstupy a doklady o vlastní činnosti je třeba přinést s sebou.

Celkem může uchazeč o studium získat za všechny části přijímacího řízení 50 bodů. 
Po vyhodnocení uvedených parametrů bude vytvořeno a zveřejněno pořadí uchazečů. V případě shodného výsledku rozhoduje vstupní pohovor.

 

První kolo přijímacích zkoušek se bude skládat:
1) z jednotné přijímací zkoušky – centrálně zadávané testy z českého jazyka a literatury a z matematiky (Cermat)
2) ze školní přijímací zkoušky – vstupní pohovor

Školní přijímací zkoušky
Vstupní pohovor (15 – 20 minut)
1. Uchazeč prokáže, že má o studium na Hořickém gymnáziu zájem, má vlastní povědomí o systému fungování školy a jejích zvláštnostech, je schopen tento zájem ústně vyjádřit a zdůvodnit.
Uchazeč pohovoří o sobě, o svých zájmech, schopnostech a aktivitách, případně o svých úspěších ve školní i mimoškolní činnosti. Uchazeč by měl být schopen tyto zájmy samostatně prezentovat během vstupního pohovoru a měl by je také doložit: diplomy, fotografiemi, ukázkami vlastní tvorby aj. Konkrétní výstupy a doklady o vlastní činnosti je třeba přinést s sebou.

30 bodů, tj. 30%

2. Uchazeč prokáže schopnost vyjadřovat se samostatně a věcně správně, jeho projev je v souladu s jazykovou normou a se zásadami jazykové kultury.

10 bodů, tj. 10%

Ve druhé oblasti se bude hodnotit:
a) obsahová správnost vyjadřování (2 b)
b) komunikace ve spisovném jazyce (2 b)
c) slovní zásoba (2 b)
d) formulace myšlenek (2 b)
e) plynulost projevu (2 b)

Celkem může uchazeč o studium ve vstupním pohovoru získat 40 bodů, tj. 40 %.

Základní kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2020/2021

výsledek jednotné přijímací zkoušky (ČJL 50 b, Ma 50 b) 100 bodů (50 %)
motivační pohovor (40 b) 40 bodů (40 %)
průměrný prospěch v 1. pol. 8. roč. ZŠ a v 1. pol. 9. roč. ZŠ (10 b) 10 bodů (10 %)

V případě shodného výsledku ze základních kritérií rozhoduje o pořadí lepší součet procentuálního hodnocení za otevřené úlohy z ČJL a z Ma v centrálně zadávaných testech. Po vyhodnocení uvedených parametrů bude vytvořeno a zveřejněno pořadí uchazečů.