Podrobnosti k přijímacímu řízení do 1. ročníku Hořického gymnázia


První kolo přijímacích zkoušek se bude skládat:
1) z jednotné přijímací zkoušky (JPZ) – centrálně zadávané testy z českého jazyka a literatury a z matematiky (Cermat)
2) ze školní přijímací zkoušky – vstupní pohovor

Školní přijímací zkoušky
Vstupní pohovor (15 – 20 minut)
1. Uchazeč prokáže, že má o studium na Hořickém gymnáziu zájem, má vlastní povědomí o systému fungování školy a jejích zvláštnostech, je schopen tento zájem ústně vyjádřit a zdůvodnit.
Uchazeč pohovoří o sobě, o svých zájmech, schopnostech a aktivitách, případně o svých úspěších ve školní i mimoškolní činnosti. Uchazeč by měl být schopen tyto zájmy samostatně prezentovat během vstupního pohovoru a měl by je také doložit: diplomy, fotografiemi, ukázkami vlastní tvorby aj.
Konkrétní výstupy a doklady o vlastní činnosti je třeba přinést s sebou.

 

2. Uchazeč dále prokáže schopnost vyjadřovat se samostatně a věcně správně, jeho projev je v souladu s jazykovou normou a se zásadami jazykové kultury.

Ve druhé oblasti se bude hodnotit:
a) obsahová správnost vyjadřování 
b) komunikace ve spisovném jazyce 
c) slovní zásoba 
d) formulace myšlenek 
e) plynulost projevu 

Celkem může uchazeč o studium ve vstupním pohovoru získat 30 bodů, tj. 30 %.

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2023/2024

výsledek jednotné přijímací zkoušky (ČJL 50 b, Ma 50 b) 100 bodů (60 %)
motivační pohovor 30 bodů (30 %)
průměrný prospěch ve 2. pol. 8. roč. ZŠ a v 1. pol. 9. roč. ZŠ  10 bodů (10 %)

V případě shodného výsledku ze základních kritérií rozhoduje o pořadí výsledek/hodnocení motivačního pohovoru.

Po vyhodnocení uvedených parametrů bude vytvořeno a zveřejněno pořadí uchazečů na webových stránkách školy a na vstupních dveřích budovy školy. 

Bližší informace k JPZ najdete na webových stránkách Cermatu.