Podrobnosti k přijímacímu řízení do 1. ročníku (1. a 2. kolo)

Přijímací zkoušky jsou složeny:

 1. z jednotné přijímací zkoušky (JPZ) – centrálně zadávané zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky (Cermat),
 2. ze školní přijímací zkoušky – vstupní pohovor.

Ve výsledném hodnocení přijímacích zkoušek tvoří ústní pohovor 40 % a uchazeč může z pohovoru (ze všech jeho částí) získat nejvíce 40 bodů. Jednotné přijímací zkoušky se do výsledného hodnocení promítají 60 %.

Kritéria přijímacího řízení

 1. Výsledek jednotné přijímací zkoušky (ČJL 50b, Ma 50b)      100 bodů (60 %)
 2. Pro zajištění 60% podílu se zisk z JPZ (Cermat) násobí koeficientem 0.6.

 3. Vstupní pohovor      40 bodů (40 %)

V případě shodného výsledku rozhoduje bodový zisk z ústního pohovoru, v případě opětovné shody pak bodový zisk z 1. tematické části pohovoru.

Školní přijímací zkoušky

Ústní pohovor trvá maximálně 20 minut a probíhá s uchazeči jednotlivě před zkušební komisí. Komisi tvoří vždy jeden zástupce vedení školy a vybraní studenti. Každá oblast pohovoru se hodnotí zvlášť. Výsledný počet bodů je dán aritmetickým průměrem bodového ohodnocení všech členů komise.

Průběh pohovoru
1. Uchazeč prokáže, že má o studium na Hořickém gymnáziu zájem, má vlastní povědomí o systému fungování školy a jejích zvláštnostech – zvláště o školní filosofii a hodnotách školy, a je schopen tento zájem ústně vyjádřit a zdůvodnit.
20 %
2. Uchazeč pohovoří o sobě, o svých zájmech, schopnostech a aktivitách, případně o svých úspěších ve školní i mimoškolní činnosti. Uchazeč by měl být schopen tyto zájmy samostatně prezentovat během vstupního pohovoru a měl by je také doložit: diplomy, fotografiemi, ukázkami vlastní tvorby aj. Konkrétní výstupy a doklady o vlastní činnosti je třeba přinést s sebou.
10 %
Tematická (obsahová) část celkem: 30 %

3. Uchazeč prokáže schopnost vyjadřovat se samostatně a věcně správně, jeho projev je v souladu s jazykovou normou a se zásadami jazykové kultury.
Jazyková část: 10 %

Témata obsahové části pohovoru

 • osobní motivace pro výběr školy
 • školní filosofie, hodnoty školy, chod školy (např. celoškolní ranní setkání, kapitanát apod.)
 • způsob získání poznatků/informací o škole a chodu školy
 • přehled o školních i mimoškolních akcích (informace lze získat např. z webových stránek školy, školního Facebooku a Instagramu, z informací sdělených při dnech otevřených dveří nebo individuálních návštěvách školy, z rozhovorů s žáky a pedagogy školy atd.)
 • vlastní zájmy – školní i mimoškolní, úspěchy aj. (je třeba doložit)

Oblasti hodnocení jazykové části pohovoru

 • obsahová správnost vyjadřování
 • komunikace ve spisovném jazyce
 • slovní zásoba
 • formulace myšlenek
 • plynulost projevu

Kritéria hodnocení vstupního pohovoru (bodová škála) – tematická část

4 b Uchazeč ovládá požadované poznatky uceleně, přesně a úplně. Je schopen samostatně pohovořit o jednotlivých tématech.

3 b Uchazeč ovládá požadované poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně. Samostatně nebo na základě menších podnětů členů komise je schopen pohovořit o jednotlivých tématech.

2 b Uchazeč ovládá požadované poznatky s drobnými nedostatky, o jednotlivých tématech hovoří především na základě podnětů členů komise.

1 b Uchazeč ovládá požadované poznatky s velkými nedostatky, bez otázek členů komise není schopen o jednotlivých tématech hovořit.

0 b Uchazeč neovládá požadované poznatky o škole a není schopen hovořit o jednotlivých tématech ani s pomocí otázek členů komise.

Kritéria hodnocení vstupního pohovoru (bodová škála) – jazyková část
1. Obsahová správnost vyjadřování
0 b Ve vyjadřování se vyskytují ve vysoké míře nedostatky, je nutná velká pomoc.
1 b Ve sdělení se občas vyskytují nedostatky, sdělení jsou v podstatě správná.
2 b Sdělení jsou obsahově správná, nedostatky se nevyskytují.

2. Komunikace ve spisovném jazyce
0 b Výpověď je ve vysoké míře v rozporu s jazykovými normami.
1 b Výpověď je občas v rozporu s jazykovými normami.
2 b Výpověď je v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury.

3. Slovní zásoba
0 b Slovní zásoba neodpovídá výpovědi.
1 b Slovní zásoba odpovídá v podstatě sdělení, je chudší.
2 b Slovní zásoba odpovídá výpovědi, je bohatá.

4. Formulace myšlenek
0 b Formulace myšlenek je nevhodná, neodpovídá situaci a zadání.
1 b Formulace myšlenek v podstatě odpovídá situaci a zadání.
2 b Formulace myšlenek odpovídá situaci a zadání.

5. Plynulost projevu
0 b Projev není plynulý, ve strukturaci se ve vysoké míře vyskytují nedostatky.
1 b Projev není občas plynulý, v jeho strukturaci se objevují občas nedostatky.
2 b Projev je plynulý a vhodně strukturovaný, nedostatky se téměř nevyskytují.

Aktualizace ke dni 31. 1. 2024
Mgr. Šárka Šandová