Úvodní týden – START – na Hořickém gymnáziu

1. 9. Zahájení školního roku – společné setkání studentů 2. ročníku, pedagogů a hostů v klubovně školy, uvítání, představení pedagogického sboru; základní principy a záměr školy; týdenní plán činnosti; prohlídka školní budovy, příprava tříd

2. 9. Společné zahájení druhého dne ve škole – uvítání studentů prvního ročníku, vzájemné představení studentů – rozdělení do skupin, zadání úkolů: 1. představení skupiny, skupinová píseň, báseň nebo pokřik (čt), 2. podíl na organizaci úvodního týdne; seznámení se školním řádem a pravidly BOZP; tvořivé činnosti ve škole – malování na stěny, výzdoba tříd a ostatních prostor; celoškolní volnočasové aktivity v klubovně

3. 9. Úvodní slova ke třetímu školnímu dni v klubovně – podrobnější informace o podobě studia na Hořickém gymnáziu a o chodu školy (zásady partnerského vztahu mezi studenty a mezi studenty a učiteli, studentská rada, samosprávné skupiny, podmínkový systém hodnocení, kredity aj.); výzdoba školy, tvořivé činnosti, hudba, zpěv – položení základního kamene školní kapely?

4. 9. Společný začátek dalšího dne, dopis sobě, prezentace skupin, dokončení výzdoby školy, příprava páteční vlastivědné exkurze do Nové Paky

5. 9. Exkurze do Nové Paky – návštěva muzea v Nové Pace a klenotnice drahých kamenů, autorská kresba v muzeu, krátká vycházka s povídáním o krajině a životě lidí na Novopacku.

Další možnosti týdenního programu: táborák, spaní ve škole, ping-pongový turnaj,…