Maturity

MŠMT 30. listopadu 2020 vydalo tiskovou zprávu o průběhu přijímacích a maturitních zkoušek.

zveřejnění témat všech předmětů 7 měsíců před konáním ústní MZ
přihláška k MZ (třídní učitelce) 30. 11. 2020
zadání maturitní práce 4 měsíce před termínem obhajoby (polovina ledna)
písemná žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka do 31. 3. 2021
odevzdání žákovského maturitního seznamu do 31. 3. 2021
písemná práce z Čjl a cizích jazyků v týdnu od 26. 4. 2021
didaktické testy v týdnu od 3. 5. 2021
příprava studentů na ústní MZ (svatý týden) 10. – 14. 5. 2021
ústní zkoušky profilové části MZ 17. – 19. 5. 2021
předávání maturitních vysvědčení 21. 5. 2021

Maturitní zkouška – školní rok 2020/2021
Na základě ustanovení §78 a §79 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění následujících předpisů a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro volbu předmětů u maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 tato pravidla:

Společná část maturitní zkoušky
Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou

 1. český jazyk a literatura
 2. cizí jazyk (cizí jazyk si mohou žáci vybrat z předmětů: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk)
 3. matematika.

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů uvedených v bodech 2 a 3.
Zkoušky společné části MZ se konají formou didaktického testu, který je jednotně zadán a centrálně vyhodnocen.
Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z předmětů uvedených v bodech 2 a 3.

Více viz www.cermat.cz

Profilová část maturitní zkoušky
Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části MZ zvolí cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a z dalších 2 povinných zkoušek. Dále je možné si vybrat až 2 nepovinné zkoušky.
Všechny zkoušky se konají ústní formou vyjma zkoušky z fyziky, která se koná formou maturitní práce a její obhajoby.
Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky (podrobnosti níže).

Povinné zkoušky
Žáci si mohou vybrat z následující nabídky:

 1. český jazyk a literatura
 2. cizí jazyk
 3. dějepis
 4. základy společenských věd
 5. matematika
 6. fyzika
 7. chemie
 8. biologie
 9. zeměpis.

Písemná práce z českého jazyka a literatury 

 1. Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá nejdéle 150 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.
 2. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 6 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky.  Po zahájení zkoušky si žák jedno zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání. 
 3. Zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky. 

Ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí 

 1. Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury je v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoven maturitní seznam literárních děl. Zároveň jsou stanovena kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem. Maturitní seznam literárních děl a kritéria jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
 2. Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii podle odstavce 1 žák připraví vlastní seznam literárních děl v počtu stanoveném ředitelem školy; počet literárních děl v žákovském seznamu je 20. Žák odevzdá seznam řediteli školy do 31. března roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro jarní zkušební období a do 30. června roku, v němž se maturitní zkouška koná, pro podzimní zkušební období. 
 3. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. 
 4. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu.  
 5. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. Neodevzdá-li žák do 31. března příslušného školního roku vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání. 

Písemná práce z cizího jazyka

 1. Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu v celkovém minimálním rozsahu 200 slov, písemná práce trvá 105 minut včetně času na volbu zadání, žák má možnost použít překladový slovník.
 2. Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 3 zadání, z nichž si žák po zahájení zkoušky jednu zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání a popřípadě výchozí text k zadání.
 3. Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky.

Ústní zkouška z cizího jazyka
Pro ústní zkoušku ředitel školy stanoví 20 – 30 témat.
Ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu.  Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.

Nahrazení zkoušky z cizího jazyka
Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky, pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky.
Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák nejpozději do 31. března příslušného školního roku.

Nepovinné zkoušky
Žáci si mohou vybrat ze všech předmětů uvedených v nabídce předmětů povinné zkoušky a dále tělesnou výchovu.

Přihlášky k maturitě musí žáci podat třídním učitelům nejpozději 30. listopadu 2020. Třídní učitelé je do 1. 12. 2020 předají ředitelce školy.

V Hořicích dne 19. 10. 2020
Mgr. Šárka Šandová
ředitelka školy