Informace o studiu

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 8. 7. 2014 vyhovělo žádosti o zápis do rejstříku škol s účinností od 1. 9. 2014. Přestože termín vydání rozhodnutí nebyl z hlediska začátku školního roku 2014/2015 příznivý, rozhodli jsme se od 1. 9. otevřít ročníky, o něž byl zájem. V prvním roce školy jsme tak měli žáky v 1. a 2. ročníku a přijímání se uskutečnilo formou přestupu z jiné střední školy. Tento postup byl v souladu se školským zákonem a byl mimořádný. Zvolili jsme jej s přihlédnutím k pozdnímu termínu zápisu školy do rejstříku škol a časové tísni s tím spojené.
  Do prvního ročníku školního roku 2015/2016 se konaly řádné přijímací zkoušky a žáci byli přijati na základě splněných podmínek přijímacího řízení.
 • Od školního roku 2016/2017 máme ve škole všechny čtyři ročníky. Do každého ročníku mohou i v průběhu školního roku přestupovat další žáci. Podrobnější informace k přestupu najdete zde.
  Školné na školní rok činí 18000 Kč ročně. Způsob hrazení školného je buď formou

  • měsíčních splátek (1500 Kč x 12) vždy do 15. dne každého měsíce,
  • nebo pololetních splátek (9000 Kč x 2) do 15. 9. a 31. 1.  příslušného školního roku
  • nebo formou jednorázové splátky 18000 Kč vždy do konce září nově započatého školního roku.

  Školné lze hradit bezhotovostně na účet školy 107-815 351 0227/0100 u Komerční banky, variabilním symbolem je rodné číslo žáka (bez lomítka).

 • Slevy na školném jsou poskytovány sourozencům – na prvního mladšího sourozence 50 % ročního školného, na případného dalšího sourozence 70 % ročního školného při třech žácích na HG. Sociální slevy se poskytují ze sociálních důvodů na základě žádosti zákonného zástupce. Při větší dojezdové vzdálenosti lze o slevu na školném požádat také.
 • Obědy jsou pro žáky zajištěny v jídelně Střední průmyslové škole kamenické a sochařské Hořice.
  Škola nedisponuje vlastním ubytovacím zařízením, uchazečům ze vzdálenějších regionů lze zajistit ubytování na internátu jiné střední školy ve městě.

Smlouvu o studiu si můžete stáhnout z této stránky.