Informace o přestupu

Podle § 66 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) o průběhu středního vzdělávání se žákovi v jeho průběhu umožňuje přestup do jiné střední školy. Součástí žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka je souhlas žáka.

V případě přestupu žáků prvního ročníku jiné střední školy do prvního ročníku naší školy se uchazeč stává žákem střední školy prvním dnem školního roku, popřípadě dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí, tedy i během celého školního roku.

V případě přestupu žáků do vyššího ročníku se uchazeč stává žákem střední školy prvním dnem školního roku, popřípadě dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí, tedy i během celého školního roku.

O přestupu žáka střední školy do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí. Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu. O přijetí žáka informuje ředitel školy bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestoupil. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.
Pro přijetí do požadovaného ročníku je nutné doložit řádné ukončení předcházejícího ročníku na podobném typu střední školy vysvědčením a vyjádřit zájem o studium na Hořickém gymnáziu žádostí o přijetí ke studiu do příslušného ročníku podepsanou také zákonným zástupcem. Na stránce Dokumenty školy si můžete stáhnout příslušné formuláře pro studenty.

Žádost o přijetí lze přinést osobně do kanceláře školy v přízemí budovy Hořického gymnázia nebo zaslat poštou na adresu Hořické gymnázium, Blahoslavova 2105, 508 01 Hořice.