Pokyny pro návrat do škol ke dni 24. 5. 2021

Novinky od 24. 5. 2021:

 • při TV v tělocvičně se mohou používat šatny (ne sprchy)
 • prodlužuje se doba, po kterou zaměstnanci, žáci a studenti nemusí podstupovat preventivní testování, a to
  z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní. Tedy po doložení prodělání covid-19, nemusí zaměstnanci, žáci a studenti podstupovat preventivní testování ve škole nebo školském zařízení 180 dní od prvního pozitivního POC antigenního testu
 • Tři týdny po první dávce očkovací vakcíny nebude potřeba test.

Průběh testování 26. 5. 2021

 • studenti vstupují do budovy v rozestupech s nasazenou ochranou úst a nosu
 • vydezinfikují si ruce
 • přecházejí okamžitě do své kmenové třídy
 • ve třídě podstoupí testování na Covid-19

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
ze dne 17. května 2021 č. 471

Plné znění tohoto opatření si přečtěte zde

S účinností ode dne 24. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje:
§ 10.
Stanovením následující podmínky pro účast na vzdělávání, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: účastník nebo žák, s výjimkou dítěte do 6 let věku,
1) prokáže, že

 1. absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 3. má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 4. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

2) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
3) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
4) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;
Účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.


A dále pokyn MŠMT a MZČR:

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (zpracováno ke dni 6. dubna 2021)

V případě pozitivního výsledku testu:

 1. je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti.
  a) nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce (ZZ), se souhlasem ZZ (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů (tato opatření poskytne jeho praktický nebo dorostový lékař) může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí ZZ. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.
  b) zletilý žák – bez zbytečného odkladu je poučen o nutných opatřeních během návratu domů (tato opatření poskytne jeho praktický nebo dorostový lékař) a opouští školu.