Přijímací řízení

 • Podrobnosti k přijímacímu řízení do 1. ročníku Hořického gymnázia – 2. kolo
  Školní rok 2017/2018
  termín: 18. května 2017
  přihlášky do: 10. května 2017

  2. kolo přijímacích zkoušek obsahuje:

  Český jazyk (30 minut)
  Cílem písemné slohové práce je prověřit schopnost uchazeče o studium vytvořit podle zadaných kritérií myšlenkově ucelený, vhodně strukturovaný text s funkčními jazykovými prostředky.
  Matematiku (45 minut)
  Úlohy jsou zaměřené na písemné počítání, základní geometrické tvary, prostorovou představivost, porozumění textu a logické myšlení.

  Vstupní pohovor (10-15 minut)
  1. Uchazeč prokáže, že má o studium na Hořickém gymnáziu zájem, má vlastní povědomí o systému fungování školy a jejích zvláštnostech, je schopen tento zájem ústně vyjádřit a zdůvodnit. (10 b)
  2. Uchazeč prokáže schopnost vyjadřovat se samostatně a věcně správně, jeho projev je v souladu s jazykovou normou a se zásadami jazykové kultury. (10 b)

  Ve druhé oblasti se bude hodnotit:
  a) obsahová správnost vyjadřování (2 b)
  b) komunikace ve spisovném jazyce (2 b)
  c) slovní zásoba (2 b)
  d) formulace myšlenek (2 b)
  e) plynulost projevu (2 b)

  Vlastní aktivity uchazeče
  Při přijímání uchazeče se přihlíží k jeho úspěchům v soutěžích v jakémkoli oboru studijním i zájmovém, školním i mimoškolním zálibám a aktivitám (např. práce v dětských skupinách, odborné, umělecké, sportovní aktivity aj.). Uchazeč by měl být schopen tyto zájmy samostatně prezentovat a také doložit: diplomy, fotografie, ukázky vlastní tvorby aj. Konkrétní výstupy a doklady o vlastní činnosti je třeba přinést s sebou.

  Základní kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2017/2018

  a) výsledek jednotné přijímací zkoušky (český jazyk – 30b, matematika – 30b) (60 %)
  b) motivační pohovor (20 %)
  c) průměrný prospěch v 2. pol. 8. ročníku ZŠ a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (10 %)
  d) vlastní aktivity uchazeče (10 %)

  Celkem může uchazeč o studium získat za všechny části přijímacího řízení 100 bodů (100%).
  Po vyhodnocení uvedených parametrů bude vytvořeno pořadí uchazečů.
  V případě shodného výsledku rozhoduje vstupní pohovor.

 •  

  Vážení zájemci o studium,

  v novém školním roce 2017/2018 může naše škola přijmout do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium až 30 žáků, tj. 2 třídy po 15 žácích.

  Přihlášky ke studiu je třeba do školy doručit do 1. března 2017. Doporučujeme podat přihlášku s předstihem (poštou nebo osobně v kanceláři školy). Přihlášky zaslané poštou je třeba potvrdit razítkem základní školy. Přihlášky dodané osobně nemusí mít razítko základní školy, zkontrolujeme je zde podle originálu vysvědčení.
  Formulář přihlášky (s QR kódem) si můžete stáhnout z našich stránek.

  Údaje, které budete potřebovat k vyplnění přihlášky:
  název školy: Hořické gymnázium
  adresa: Blahoslavova 2105, 508 01 Hořice
  obor: 79-41-K/41 Gymnázium
  forma studia: denní

  Přijímací zkoušky – 1. kolo:

  A

  Jednotné přijímací zkoušky:

  1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky – 12. 4. 2017
  2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky – 19. 4. 2017
  (test z matematiky a českého jazyka a literatury v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání)
  B

  Školní přijímací zkoušky:
  24. a 25. 4. 2017 – vstupní pohovor

  Podrobnosti o obsahu přijímacích zkoušek a kritériích přijímacího řízení budou zveřejněny k 31. 1. 2017 zde.

  Informace o přijímacím řízení do 1. ročníku středních škol najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT).

  Základní kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2017/2018

  a) výsledek jednotné přijímací zkoušky (český jazyk, matematika) (60 %)
  b) motivační pohovor (20 %)
  c) průměrný prospěch v 2. pol. 8. ročníku ZŠ a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (10 %)
  d) vlastní aktivity uchazeče, úspěchy v soutěžích v jakémkoliv oboru studijním i zájmovém (10 %)

  Po vyhodnocení uvedených parametrů bude vytvořeno pořadí uchazečů.
  V případě shodného výsledku ze základních kritérií rozhoduje o pořadí uchazečů vyšší součet procentuálního hodnocení za otevřené úlohy z ČJL a z Ma v centrálně zadávaných testech.

  Hořice 31. ledna 2017
  Mgr. Šárka Šandová
  ředitelka školy