Přijímací řízení

 • Vážení zájemci o studium,

  v novém školním roce 2020/2021 může naše škola přijmout do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium až 30 žáků, tj. 2 třídy po 15 žácích.

  Přihlášky ke studiu je třeba do školy doručit do 2. března 2020. Doporučujeme podat přihlášku s předstihem (poštou nebo osobně v kanceláři školy). Přihlášky zaslané poštou je třeba potvrdit razítkem základní školy. Přihlášky dodané osobně nemusí mít razítko základní školy, zkontrolujeme je zde podle originálu vysvědčení.
  Formulář přihlášky (s QR kódem) si můžete stáhnout z našich stránek.

  Údaje, které budete potřebovat k vyplnění přihlášky:
  název školy: Hořické gymnázium
  adresa: Blahoslavova 2105, 508 01 Hořice
  obor: 79-41-K/41 Gymnázium
  forma studia: denní

  Součástí přihlášky je  doporučení školského poradenského zařízení pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.
  Pozvánku k přijímacímu pohovoru v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitelka školy uchazeči po obdržení jeho přihlášky ke studiu. 

  Přijímací zkoušky – 1. kolo:

  A

  Jednotné přijímací zkoušky:

  1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky – 14. 4. 2020
  2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky – 15. 4. 2020
  (test z matematiky a českého jazyka a literatury v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání)
  B

  Školní přijímací zkoušky:
  22. a 23. 4. 2020 – vstupní pohovor

  Podrobnosti o kritériích přijímacího řízení najdete na záložce „1. kolo přijímacích zkoušek“ na této stránce.

  Výsledky přijímacího řízení
  Ředitelka školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení pod registračním číslem do 30. dubna 2020.
  Rozhodnutí o přijetí se uchazeči nezasílá.
  Uchazeč, který vyhoví podmínkám přijímacího řízení, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na dané škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
  Rozhodnutí o nepřijetí bude uchazečům zasláno poštou.
  Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
  Pro odvolací řízení bylo stanoveno jedno volné místo.

  Termíny, obsah a kritéria hodnocení dalších kol přijímacího řízení
  Druhé kolo přijímacího řízení bude vypsáno pouze v případě, nebude-li v 1. kole přijímacího řízení naplněna kapacita prvního ročníku. Uchazeč v přihlášce do 2. kola přijímacího řízení uvádí pouze jednu školu. Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna až po uzavření 1. kola., nejpozději k datu vyhlášení dalšího kola. Přijímací zkouška se pak případně bude konat nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola.

  Informace o přijímacím řízení do 1. ročníku středních škol najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT).

  Hořice 1. 11. 2019
  Mgr. Šárka Šandová
  ředitelka školy
 • První kolo přijímacích zkoušek se bude skládat:

  1) z jednotné přijímací zkoušky – centrálně zadávané testy z českého jazyka a literatury a z matematiky (Cermat)
  2) ze školní přijímací zkoušky – vstupní pohovor
  3) z doložení a ohodnocení vlastních aktivit uchazeče

  Školní přijímací zkoušky

  A

  Vstupní pohovor (10-15 minut)

  1. Uchazeč prokáže, že má o studium na Hořickém gymnáziu zájem, má vlastní povědomí o systému fungování školy a jejích zvláštnostech, je schopen tento zájem ústně vyjádřit a zdůvodnit. [10 bodů]
  2. Uchazeč prokáže schopnost vyjadřovat se samostatně a věcně správně, jeho projev je v souladu s jazykovou normou a se zásadami jazykové kultury. [10 b]
  Ve druhé oblasti se bude hodnotit:
  a) obsahová správnost vyjadřování [2 b]
  a) komunikace ve spisovném jazyce [2 b]
  a) slovní zásoba [2 b]
  a) formulace myšlenek [2 b]
  a) plynulost projevu [2 b]
  Celkem může uchazeč o studium ve vstupním pohovoru v každé z oblastí získat nejvíce 10 bodů.
  Dohromady tedy za 2 okruhy 20 bodů, tj. 20 %.
  B

  Vlastní aktivity uchazeče

  Při přijímání uchazeče se přihlíží k jeho úspěchům v soutěžích v jakémkoli oboru studijním i zájmovém, školním i mimoškolním zálibám a aktivitám (např. práce v dětských skupinách, odborné, umělecké, sportovní aktivity aj.). Uchazeč by měl být schopen tyto zájmy samostatně prezentovat během vstupního pohovoru a také doložit: diplomy, fotografiemi, ukázkami vlastní tvorby aj. Konkrétní výstupy a doklady o vlastní činnosti je třeba přinést s sebou. 10 bodů, tj. 10%

  Základní kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2020/2021

  a) výsledek jednotné přijímací zkoušky (český jazyk – 50b, matematika – 50b) 100 b (60 %)
  b) motivační pohovor 20b (20 %)
  c) průměrný prospěch v 2. pol. 8. ročníku ZŠ a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ 10b (10 %)
  d) vlastní aktivity uchazeče 10 b (10 %)

  V případě shodného výsledku ze základních kritérií rozhoduje o pořadí lepší součet procentuálního hodnocení za otevřené úlohy z ČJL a z Ma v centrálně zadávaných testech.
  Po vyhodnocení uvedených parametrů bude vytvořeno a zveřejněno pořadí uchazečů.

 • Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám: 15. 2., 22. 2., 28. 3., 4. 4. 2020

  15. 2. 2020 – příprava na český jazyk
  22. 2. 2020 – příprava na matematiku
  28. 3. 2020, 4. 4. 2020 – vyplyne z prvních setkání, podle potřeby

  Začátek kurzů: 8.30 hod
  Konec kurzů: 11.30 hod
  S sebou: tužku, propisovačku, hlavu, svačinu

  Prosíme uchazeče, aby nám e-mailem na adresu: prijimacky(zavináč)gymhorice.cz poslali zprávu, kterých termínů se chtějí zúčastnit a kterým předmětům se chtějí věnovat.
  Kurzy pořádáme pro uchazeče o studium zdarma, pro ostatní zájemce je cena za jednodenní kurz 100 Kč, tj. v případě účasti na všech čtyřech kurzech 400 Kč celkem. Platba 100 Kč se bude vybírat vždy při zahájení příslušného kurzu.

  Kurzy vedou studenti a pedagogové školy a je možné účastnit se libovolného počtu kurzů.

  Kromě přípravy na jednotné přijímací zkoušky (státní) se také dozvíte, jakou podobu bude mít motivační pohovor (školní část přijímací zkoušky).

  A bonus navíc? Seznámíte se vy s námi, my se seznámíme s vámi a na přijímací zkoušky se všichni budeme už jenom těšit 🙂