Přijímací řízení

 • Vážení zájemci o studium,

  v novém školním roce 2020/2021 může naše škola přijmout do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium až 30 žáků, tj. 2 třídy po 15 žácích.

  Přihlášky ke studiu je třeba do školy doručit do 2. března 2020. Doporučujeme podat přihlášku s předstihem (poštou nebo osobně v kanceláři školy). Přihlášky zaslané poštou je třeba potvrdit razítkem základní školy. Přihlášky dodané osobně nemusí mít razítko základní školy, zkontrolujeme je zde podle originálu vysvědčení.
  Formulář přihlášky (s QR kódem) si můžete stáhnout z našich stránek.

  Údaje, které budete potřebovat k vyplnění přihlášky:
  název školy: Hořické gymnázium
  adresa: Blahoslavova 2105, 508 01 Hořice
  obor: 79-41-K/41 Gymnázium
  forma studia: denní

  Součástí přihlášky je  doporučení školského poradenského zařízení pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.
  Pozvánku k přijímacímu pohovoru v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitelka školy uchazeči po obdržení jeho přihlášky ke studiu. 

  (Důležité změny kvůli COVID-19 jsou vyznačeny červeně)

  Důležité odkazy

  Přijímací zkoušky – 1. kolo: 

  A

  Jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ):

  1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky – 8. 6. 2020
  2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky – 15. 4. 2020
  Změna COVID: Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).
  Uchazeči budou v učebně rozmístěni v souladu s pokynem MŠMT (COVID) a zároveň tak, aby byl zajištěn řádný průběh zkoušek.
  B

  Školní přijímací zkoušky:
  4. a 5. 6. 2020 – vstupní pohovor

  Podle MŠMT je termín 4. 6. 2020 určen těm, kteří JPZ konají na naší škole, termín 5. 6. 2020 je určen těm žákům, kteří JPZ konají na jiné škole.
  Pozvánku ke vstupnímu pohovoru od nás obdržíte e-mailem.
  Podrobnosti o kritériích přijímacího řízení najdete na záložce „1. kolo přijímacích zkoušek“ na této stránce.

  Výsledky přijímacího řízení
  Ředitelka školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení pod registračním číslem nejpozději do 16. června 2020.
  Nahlédnout do spisu je umožněno v běžném režimu dne 15. 6. 2020 od 14 do 15 hodin v kanceláři školy (do budovy vstupujte s nasazenou rouškou).

  Rozhodnutí o přijetí se uchazeči nezasílá.
  Uchazeč, který vyhoví podmínkám přijímacího řízení, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na dané škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání je termín pro odevzdání zápisového lístku jednotný a to do 23. června 2020.

  Zpětvzetí zápisového lístku je možné nad rámec stávajících případů daných školským zákonem (školský zákon stanoví, že uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří) také v případě vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče (viz dále).

  Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem, na který odkazuje, stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.

  Podání žádosti o nové rozhodnutí

  Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále, však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který:

  1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale
  2. nebyl přijat z kapacitních důvodů.

  Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).

  Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

  Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty. Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:

  • existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a
  • uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

  Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.
  Tedy vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o nové rozhodnutí všem uchazečům a teprve po shromáždění všech došlých žádostí může rozhodnout (je nutné počkat i na žádosti, které byly podány poslední den lhůty na poště). Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.
  Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.

  Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví. 
  Rovněž je třeba uvést, že podání se vždy posuzuje podle svého obsahu. Pokud tedy ředitel školy obdrží podání nazvané jako „odvolání proti nepřijetí“ nemůže jej automaticky odmítnout s tím, že odvolání není přípustné, ale musí posoudit jeho obsah, a pokud jej lze posoudit jako žádost o vydání nového rozhodnutí, je třeba se jím takto zabývat.
  Pokud i přesto, že ředitel vyhověl podle výše uvedených pravidel všem žádostem o vydání nového rozhodnutí, zůstává volné místo nebo místa, může (při zachování pořadí uchazečů) sám oslovit uchazeče nepřijaté z kapacitních důvodů a zjistit, zda mají zájem být přijati. Pokud ano, pak vydá nové rozhodnutí, kterým je přijme.
  Ředitel školy musí být schopen doložit, že oslovoval postupně uchazeče dle jejich pořadí v přijímacím řízení. Tento postup je nicméně pouze možností pro ředitele, kterou nemusí využít, a může vyhlásit další kolo přijímacího řízení.
  Ředitel školy má podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb, o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 povinnost společně s rozhodnutím o nepřijetí zaslat všem nepřijatým uchazečům, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, poučení o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí.

  Pokud ředitel školy vydal rozhodnutí o nepřijetí ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vyjádří uchazeč svou vůli být přijat na základě vydání nového rozhodnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne, kdy je o této možnosti poučen. Ředitel školy poučí uchazeče nejpozději do 5 pracovních dnů po dni nabytí účinnosti vyhlášky tedy do pátku 15. května 2020.

  Vzor poučení:
  Poučení uchazeče o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí
  Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.

  Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.

  Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

  Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

  Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala.
  Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.

  Náhradní termíny

  K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluvil písemně řediteli školy z řádného termínu. Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku ze zahraničí a další obtíže spojené s pandemií. Škola přihlásí k náhradnímu termínu jednotné přijímací zkoušky uchazeče Centru do 2 pracovních dnů od doručení omluvy.

  Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanovilo ministerstvo na den úterý 23. června 2020, a to pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástaveb a pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií. Dva náhradní termíny školní přijímací zkoušky stanoví ředitel školy, a to v návaznosti na harmonogram stanovený ministerstvem, jako v případě řádného termínu.

  Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí.
  Hořické gymnázium stanovuje 1. náhradní termín školní přijímací zkoušky na pátek 19. června 2020, 2. náhradní termín školní přijímací zkoušky na pondělí 22. června 2020.

  Pro pozvánku k přijímací zkoušce platí vše, co je uvedeno výše (tj. jak obsah pozvánky, tak lhůty a způsob jejího zaslání a zveřejnění). Centrum zpřístupní školám zkušební dokumentaci nejpozději 2 hodiny před konání jednotné přijímací zkoušky. Výsledky jednotné přijímací zkoušky dodá Centrum školám do 3 kalendářních dnů od jejího konání, tedy do pátku 26. června. Do 4 kalendářních dnů (tedy do 27. června) ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní seznam přijatých uchazečů.

  Termín pro odevzdání zápisového lístku při konání přijímací zkoušky v náhradním termínu je také pro všechny uchazeče jednotný: 3. července 2020.

  Další pravidla pro konání přijímací zkoušky

  V přijímacím řízení se pro úpravu podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo osob, které získaly předchozí vzdělávání v zahraničí, uplatní stejná pravidla, která jsou uvedena ve školském zákoně a stávajících prováděcích předpisech, tj. zejména vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

  Další kola přijímacího řízení

  Další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou. Termín pro odevzdání zápisových lístků je ovšem dle nové právní úpravy zkrácen také pouze na 5 pracovních dnů.
  Termín 2. kola bude vyhlášen po ukončení prvního kola (včetně jeho náhradních termínů).

  Hořice 26. 5. 2020

  Mgr. Šárka Šandová
  ředitelka školy
 • První kolo přijímacích zkoušek se bude skládat:

  1) z jednotné přijímací zkoušky – centrálně zadávané testy z českého jazyka a literatury a z matematiky (Cermat)
  2) ze školní přijímací zkoušky – vstupní pohovor
  3) z doložení a ohodnocení vlastních aktivit uchazeče

  Školní přijímací zkoušky

  A

  Vstupní pohovor (10-15 minut)

  1. Uchazeč prokáže, že má o studium na Hořickém gymnáziu zájem, má vlastní povědomí o systému fungování školy a jejích zvláštnostech, je schopen tento zájem ústně vyjádřit a zdůvodnit. [10 bodů]
  2. Uchazeč prokáže schopnost vyjadřovat se samostatně a věcně správně, jeho projev je v souladu s jazykovou normou a se zásadami jazykové kultury. [10 b]
  Ve druhé oblasti se bude hodnotit:
  a) obsahová správnost vyjadřování [2 b]
  a) komunikace ve spisovném jazyce [2 b]
  a) slovní zásoba [2 b]
  a) formulace myšlenek [2 b]
  a) plynulost projevu [2 b]
  Celkem může uchazeč o studium ve vstupním pohovoru v každé z oblastí získat nejvíce 10 bodů.
  Dohromady tedy za 2 okruhy 20 bodů, tj. 20 %.
  B

  Vlastní aktivity uchazeče

  Při přijímání uchazeče se přihlíží k jeho úspěchům v soutěžích v jakémkoli oboru studijním i zájmovém, školním i mimoškolním zálibám a aktivitám (např. práce v dětských skupinách, odborné, umělecké, sportovní aktivity aj.). Uchazeč by měl být schopen tyto zájmy samostatně prezentovat během vstupního pohovoru a také doložit: diplomy, fotografiemi, ukázkami vlastní tvorby aj. Konkrétní výstupy a doklady o vlastní činnosti je třeba přinést s sebou. 10 bodů, tj. 10%

  Základní kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2020/2021

  a) výsledek jednotné přijímací zkoušky (český jazyk – 50b, matematika – 50b) 100 b (60 %)
  b) motivační pohovor 20b (20 %)
  c) průměrný prospěch v 2. pol. 8. ročníku ZŠ a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ 10b (10 %)
  d) vlastní aktivity uchazeče 10 b (10 %)

  V případě shodného výsledku ze základních kritérií rozhoduje o pořadí lepší součet procentuálního hodnocení za otevřené úlohy z ČJL a z Ma v centrálně zadávaných testech.
  Po vyhodnocení uvedených parametrů bude vytvořeno a zveřejněno pořadí uchazečů.

 • Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám: 15. 2., 22. 2., 28. 3., 4. 4. 2020

  15. 2. 2020 – příprava na český jazyk
  22. 2. 2020 – příprava na matematiku
  28. 3. 2020, 4. 4. 2020 – vyplyne z prvních setkání, podle potřeby

  Začátek kurzů: 8.30 hod
  Konec kurzů: 11.30 hod
  S sebou: tužku, propisovačku, hlavu, svačinu

  Prosíme uchazeče, aby nám e-mailem na adresu: prijimacky(zavináč)gymhorice.cz poslali zprávu, kterých termínů se chtějí zúčastnit a kterým předmětům se chtějí věnovat.
  Kurzy pořádáme pro uchazeče o studium zdarma, pro ostatní zájemce je cena za jednodenní kurz 100 Kč, tj. v případě účasti na všech čtyřech kurzech 400 Kč celkem. Platba 100 Kč se bude vybírat vždy při zahájení příslušného kurzu.

  Kurzy vedou studenti a pedagogové školy a je možné účastnit se libovolného počtu kurzů.

  Kromě přípravy na jednotné přijímací zkoušky (státní) se také dozvíte, jakou podobu bude mít motivační pohovor (školní část přijímací zkoušky).

  A bonus navíc? Seznámíte se vy s námi, my se seznámíme s vámi a na přijímací zkoušky se všichni budeme už jenom těšit 🙂