Přijímací řízení

 • Přijímací zkoušky 2018 – výsledky 2. kola

  Všichni uchazeči, kteří konali přijímací zkoušky, naleznou své umístění ve výsledkové listině na dveřích školy a webu školy pouze pod přiděleným evidenčním číslem. V souladu s platnou legislativou (ochrana osobních údajů) je s přiděleným číslem seznámen pouze uchazeč a jeho zákonný zástupce, jiným osobám se tato informace neposkytuje.

  Pořadí uchazečů je stanoveno dle zveřejněných kritérií.

  Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání se dle platné legislativy nezasílá. Podmínkou nástupu do 1. ročníku je včasné odevzdání zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí. Zápisové lístky můžete odevzdávat v kanceláři školy v úředních hodinách 7.30 hod. – 15.00 hod.
  S případnými dotazy se obracejte na skola@gymhorice.cz nebo telefon 732 660 443.

 • Podrobnosti k přijímacímu řízení do 1. ročníku Hořického gymnázia – 2. kolo
  Školní rok 2018/2019
  termín: 24. května 2018
  termín odevzdání přihlášek: 14. května 2018

  2. kolo přijímacího řízení zahrnuje:

  Zkoušku z českého jazyka a matematiky (podobu zkoušky stanovuje škola – viz níže), vstupní pohovor, vlastní aktivity uchazeče.

  A

  Český jazyk – písemná slohová práce (45 minut)
  Cílem písemné slohové práce je prověřit schopnost uchazeče vytvořit myšlenkově ucelený, vhodně strukturovaný text s funkčními jazykovými prostředky.

  B

  Matematika (45 minut)
  Úlohy jsou zaměřené na písemné počítání, základní geometrické tvary, prostorovou představivost, porozumění textu a logické myšlení.

  C

  Vstupní pohovor (10-15 minut)
  1. Uchazeč nejprve krátce pohovoří o sobě a svých zájmech, objasní svou motivaci ke studiu na Hořickém gymnáziu a prokáže, že má povědomí o fungování školy a jejích zvláštnostech (filosofie školy, podmínkový způsob hodnocení aj.). (10 b)
  2. Uchazeč prokáže schopnost vyjadřovat se samostatně a věcně správně, jeho projev je v souladu s jazykovou normou a se zásadami jazykové kultury. (10 b).
  Dohromady tedy za 2 okruhy 20 b, tj. 20 %.

  Ve druhé oblasti se bude hodnotit:

  obsahová správnost vyjadřování (2 b)
  komunikace ve spisovném jazyce (2 b)
  slovní zásoba (2 b)
  formulace myšlenek (2 b)
  plynulost projevu (2 b)
  D

  Vlastní aktivity uchazeče
  Při přijímání uchazeče se přihlíží k jeho úspěchům v soutěžích v jakémkoli oboru studijním i zájmovém, školním i mimoškolním zálibám a aktivitám (např. práce v dětských skupinách, odborné, umělecké, sportovní aktivity aj.). Uchazeč by měl být schopen tyto zájmy samostatně prezentovat a také doložit: diplomy, fotografiemi, ukázkami vlastní tvorby aj. Konkrétní výstupy a doklady o vlastní činnosti je třeba přinést s sebou.

  Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2018/2019

  a) výsledek školní přijímací zkoušky (Čj – 30 b, Ma – 30 b) 60 b (60 %)
  b) vstupní pohovor 20 b (20 %)
  c) průměrný prospěch v 2. pol. 8. ročníku ZŠ a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ 10 b (10 %)
  d) vlastní aktivity uchazeče 10 b (10 %)

  Celkem může uchazeč o studium získat za všechny části přijímacího řízení 100 bodů (100%).

  Po vyhodnocení uvedených parametrů bude vytvořeno pořadí uchazečů.
  V případě shodného výsledku rozhoduje vstupní pohovor.

 • Přijímací zkoušky 2018 – výsledky 1. kola

  Všichni uchazeči, kteří konali přijímací zkoušky, naleznou své umístění ve výsledkové listině na dveřích školy a webu školy pouze pod přiděleným evidenčním číslem. V souladu s platnou legislativou (ochrana osobních údajů) je s přiděleným číslem seznámen pouze uchazeč a jeho zákonný zástupce, jiným osobám se tato informace neposkytuje.

  Pořadí uchazečů je stanoveno dle zveřejněných kritérií.

  Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání se dle platné legislativy nezasílá. Podmínkou nástupu do 1. ročníku je včasné odevzdání zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí. Zápisové lístky můžete odevzdávat v kanceláři školy v úředních hodinách 7.30 hod. – 15.00 hod.
  S případnými dotazy se obracejte na skola@gymhorice.cz nebo telefon 732 660 443.

 • Vážení zájemci o studium,

  v novém školním roce 2018/2019 může naše škola přijmout do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium až 30 žáků, tj. 2 třídy po 15 žácích.

  Přihlášky ke studiu je třeba do školy doručit do 1. března 2018. Doporučujeme podat přihlášku s předstihem (poštou nebo osobně v kanceláři školy). Přihlášky zaslané poštou je třeba potvrdit razítkem základní školy. Přihlášky dodané osobně nemusí mít razítko základní školy, zkontrolujeme je zde podle originálu vysvědčení.
  Formulář přihlášky (s QR kódem) si můžete stáhnout z našich stránek.

  Údaje, které budete potřebovat k vyplnění přihlášky:
  název školy: Hořické gymnázium
  adresa: Blahoslavova 2105, 508 01 Hořice
  obor: 79-41-K/41 Gymnázium
  forma studia: denní

  Přijímací zkoušky – 1. kolo:

  A

  Jednotné přijímací zkoušky:

  1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky – 12. 4. 2018
  2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky – 16. 4. 2018
  (test z matematiky a českého jazyka a literatury v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání)
  B

  Školní přijímací zkoušky:
  23. a 24. 4. 2018 – vstupní pohovor


  Informace o přijímacím řízení do 1. ročníku středních škol najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT).

  Základní kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2018/2019

  a) výsledek jednotné přijímací zkoušky (český jazyk, matematika) (60 %)
  b) motivační pohovor (20 %)
  c) průměrný prospěch v 2. pol. 8. ročníku ZŠ a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (10 %)
  d) vlastní aktivity uchazeče, úspěchy v soutěžích v jakémkoliv oboru studijním i zájmovém (10 %)

  Po vyhodnocení uvedených parametrů bude vytvořeno pořadí uchazečů.
  V případě shodného výsledku ze základních kritérií rozhoduje o pořadí uchazečů vyšší součet procentuálního hodnocení za otevřené úlohy z ČJL a z Ma v centrálně zadávaných testech.

  Hořice 11. 12. 2017
  Mgr. Šárka Šandová
  ředitelka školy
 • 1. kolo přijímacích zkoušek se bude skládat:

  a) z jednotné přijímací zkoušky – centrálně zadávané testy z českého jazyka a literatury a z matematiky (Cermat)
  b) ze školní přijímací zkoušky – vstupní pohovor
  Školní přijímací zkoušky – 23. a 24. dubna 2018

  A

  Vstupní pohovor (10-15 minut)
  1. Uchazeč prokáže, že má o studium na Hořickém gymnáziu zájem, má vlastní povědomí o systému fungování školy a jejích zvláštnostech, je schopen tento zájem ústně vyjádřit a zdůvodnit. (10 b)
  2. Uchazeč prokáže schopnost vyjadřovat se samostatně a věcně správně, jeho projev je v souladu s jazykovou normou a se zásadami jazykové kultury. (10 b)
  Ve druhé oblasti se bude hodnotit:
  a) obsahová správnost vyjadřování (2 b)
  b) komunikace ve spisovném jazyce (2 b)
  c) slovní zásoba (2 b)
  d) formulace myšlenek (2 b)
  e) plynulost projevu (2 b)
  Celkem může uchazeč o studium ve vstupním pohovoru v každé z oblastí získat nejvíce 10 b.
  Dohromady tedy za 2 okruhy 20 b, tj. 20 %.

  B

  Vlastní aktivity uchazeče
  Při přijímání uchazeče se přihlíží k jeho úspěchům v soutěžích v jakémkoli oboru studijním i zájmovém, školním i mimoškolním zálibám a aktivitám (např. práce v dětských skupinách, odborné, umělecké, sportovní aktivity aj.). Uchazeč by měl být schopen tyto zájmy samostatně prezentovat a také doložit: diplomy, fotografie, ukázky vlastní tvorby aj. Konkrétní výstupy a doklady o vlastní činnosti je třeba přinést s sebou. 10 b, tj. 10%
  Základní kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2018/2019

  a) výsledek jednotné přijímací zkoušky (český jazyk – 50b, matematika – 50b) 100 b (60 %)
  b) motivační pohovor 20b (20 %)
  c) průměrný prospěch v 2. pol. 8. ročníku ZŠ a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ 10b (10 %)
  d) vlastní aktivity uchazeče 10 b (10 %)

  V případě shodného výsledku ze základních kritérií rozhoduje o pořadí lepší součet procentuálního hodnocení za otevřené úlohy z ČJL a z Ma v centrálně zadávaných testech.
  Po vyhodnocení uvedených parametrů bude vytvořeno a zveřejněno pořadí uchazečů.