Přijímací řízení

 • Vážení zájemci o studium,

  v novém školním roce 2020/2021 může naše škola přijmout do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium až 30 žáků, tj. 2 třídy po 15 žácích.

  Přihlášky ke studiu je třeba do školy doručit do 1. března 2020. Doporučujeme podat přihlášku s předstihem (poštou nebo osobně v kanceláři školy). Přihlášky zaslané poštou je třeba potvrdit razítkem základní školy. Přihlášky dodané osobně nemusí mít razítko základní školy, zkontrolujeme je zde podle originálu vysvědčení.
  Formulář přihlášky (s QR kódem) si můžete stáhnout z našich stránek.

  Údaje, které budete potřebovat k vyplnění přihlášky:
  název školy: Hořické gymnázium
  adresa: Blahoslavova 2105, 508 01 Hořice
  obor: 79-41-K/41 Gymnázium
  forma studia: denní

  Součástí přihlášky je  doporučení školského poradenského zařízení pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.
  Pozvánku k přijímacímu pohovoru v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitelka školy uchazeči po obdržení jeho přihlášky ke studiu. 

  Přijímací zkoušky – 1. kolo:

  A

  Jednotné přijímací zkoušky:

  1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky – 14. 4. 2020
  2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky – 15. 4. 2020
  (test z matematiky a českého jazyka a literatury v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání)
  B

  Školní přijímací zkoušky:
  22. a 23. 4. 2020 – vstupní pohovor

  Podrobnosti o kritériích přijímacího řízení najdete na záložce „1. kolo přijímacích zkoušek“ na této stránce.

  Výsledky přijímacího řízení
  Ředitelka školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení pod registračním číslem do 30. dubna 2020.
  Rozhodnutí o přijetí se uchazeči nezasílá.
  Uchazeč, který vyhoví podmínkám přijímacího řízení, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na dané škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
  Rozhodnutí o nepřijetí bude uchazečům zasláno poštou.
  Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
  Pro odvolací řízení bylo stanoveno jedno volné místo.

  Termíny, obsah a kritéria hodnocení dalších kol přijímacího řízení
  Druhé kolo přijímacího řízení bude vypsáno pouze v případě, nebude-li v 1. kole přijímacího řízení naplněna kapacita prvního ročníku. Uchazeč v přihlášce do 2. kola přijímacího řízení uvádí pouze jednu školu. Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna až po uzavření 1. kola., nejpozději k datu vyhlášení dalšího kola. Přijímací zkouška se pak případně bude konat nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola.

  Informace o přijímacím řízení do 1. ročníku středních škol najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT).

  Hořice 1. 11. 2019
  Mgr. Šárka Šandová
  ředitelka školy
 • Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám: 15. 2., 22. 2., 28. 3., 4. 4. 2020

  15. 2. 2020 – příprava na matematiku
  22. 2. 2020 – příprava na český jazyk (případně i možnost matematiky)
  28. 3. 2020, 4. 4. 2020 – vyplyne z prvních setkání, podle potřeby

  Začátek kurzů: 8.30 hod
  Konec kurzů: 11.30 hod
  S sebou: tužku, propisovačku, hlavu, svačinu

  Prosíme uchazeče, aby nám e-mailem na adresu: prijimacky(zavináč)gymhorice.cz poslali zprávu, kterých termínů se chtějí zúčastnit a kterým předmětům se chtějí věnovat.
  Kurzy pořádáme pro uchazeče o studium zdarma, pro ostatní zájemce je cena za jednodenní kurz 100 Kč, tj. v případě účasti na všech čtyřech kurzech 400 Kč celkem. Platba 100 Kč se bude vybírat vždy při zahájení příslušného kurzu.

  Kurzy vedou studenti a pedagogové školy a je možné účastnit se libovolného počtu kurzů.

  Kromě přípravy na jednotné přijímací zkoušky (státní) se také dozvíte, jakou podobu bude mít motivační pohovor (školní část přijímací zkoušky).

  A bonus navíc? Seznámíte se vy s námi, my se seznámíme s vámi a na přijímací zkoušky se všichni budeme už jenom těšit 🙂